• slide1
  • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 207  gości oraz 0 użytkowników.

KS. DR HAB. JAROSŁAW MARIUSZ LIPNIAK, kierownik Katedry Eklezjologii i Ekumenizmu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Urodzony 2 lutego 1973 roku w Oławie. W 1988 roku ukończył Szkołę Podstawową w Wierzbnie. Następnie uczęszczał do Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Oławie. W 1992 roku wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni) i rozpoczął studia filozoficzno-teologiczne w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Studiował archeologię w Jerozolimie, gdzie uzyskał dyplom przewodnika po Ziemi Świętej. W 1997-1999 roku studia w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uwieńczone stopniem magistra teologii. 27 czerwca 1998 roku przyjął święcenia diakonatu a 29 maja 1999 roku święcenia w stopniu prezbiteratu. W latach 1998-2001 studia licencjackie z historii Kościoła. W latach 2001-2003 studia doktoranckie na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu uwieńczone uzyskaniem tytułu doktora świętej teologii na podstawie pracy pt. „Recepcja Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w teologii katolickiej” napisanej pod kierunkiem ks. prof. dr. hab. Bogdana Ferdka. 8 maja 2004 roku mianowany adiunktem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu w Instytucie Teologii Systematycznej przy II Katedrze Teologii Dogmatycznej. W tym samym roku został wykładowcą teologii dogmatycznej i fundamentalnej w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Świdnickiej. W latach 2005-2006 studia z zakresu prawa kanonicznego na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Od roku 2005 Diecezjalny Referent do Spraw Ekumenizmu i Dialogu Międzyreligijnego. W latach 2005-2011 redaktor serii naukowej Biblioteka Diecezji Świdnickiej. W latach 2005-2009 organizator Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej i Dolnośląskiego Festiwalu Nauki w Świdnicy. Od roku 2010 redaktor serii naukowej Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji. Współzałożyciel Instytutu Jana Pawła II w Wałbrzychu i latach 2008-2011 wiceprezes zarządu. Współzałożyciel i aktualny wiceprezes Dolnośląskiego Instytutu Dialogu i Tolerancji. Członek Towarzystwa Teologów Dogmatyków, Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów, Polskiego Towarzystwa Mariologicznego i Europejskiego Stowarzyszenie Teologii Katolickiej. Od 2011 nauczyciel dyplomowany. Autor trzech monografii, redaktor ośmiu prac zbiorowych, czterdziestu pięciu artykułów naukowych, dwunastu recenzji, licznych tłumaczeń z języka angielskiego. W latach 1994-2012 brał czynny udział w siedemdziesięciu dwóch krajowych i międzynarodowych sympozjach i konferencjach naukowych. W roku 2007 był delegatem Konferencji Episkopatu Polski na III Zgromadzenie Ekumeniczne w Sibiu. Przy jego współpracy w latach 2004-2011 powstały trzydzieści dwie prace magisterskie. Współpracuje z zagranicznymi ośrodkami teologicznymi w Leuven, Regensburgu, Paryżu i Jerozolimie. W roku 2012 odznaczony przez Kustosza Ziemi Świętej  złotym Medalem Pielgrzyma oraz za zasługi dla edukacji polskiej medalem Ministra Edukacji Narodowej. 19 grudnia 2013 roku na podstawie oceny ogólnego dorobku naukowego i przedstawionej rozprawy habilitacyjnej pt.: Pierwsza wśród usprawiedliwionych. Reinterpretacja dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny w świetle "Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu" uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk teologicznych w zakresie dogmatyki. Od roku akademickiego 2014 kierował Katedrą Ekumenizmu i Dialogu Mięzykulturowego, a od roku 2021 kieruje Katedrą Eklzezoligii i Ekumenizmu.Od roku 2018 jest Redaktorem Naczelnym Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego COMMUNIO.