• slide1
 • slide1

Jarosław Lipniak

Konferencje

Gościmy

Odwiedza nas 231  gości oraz 0 użytkowników.

Spis artykułów naukowych

 1. Pierwsza wśród usprawiedliwionych. Usprawiedliwienie Maryi w świetle
  Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, Salvatoris Mater 6(2004) nr 1, s. 323-342.
 2. Teologia powszechnego apostolstwa w świetle pism św. Wincentego Pallottiego – prekursora Akcji Katolickiej, Perspectiva 3(2004) nr 1, s. 74-90.
 3. Reinterpretacja dogmatu jako problem ekumeniczny, Wrocławski Przegląd Teologiczny 12(2004) nr 1 s. 61-71.
 4. Niepokalane Poczęcie Matki Pana w świetle Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu, w: Tota pulchra es Maria. Materiały z ogólnopolskiego sympozjum mariologicznego z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny Licheń 17-20 maja 2004 r., red. J. Kumala, Licheń 2004, s. 455-475.
 5. Pneumahagijny wymiar usprawiedliwienia Maryi w Tajemnicy Niepokalanego Poczęcia, w: Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Materiały z sesji naukowej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu z okazji 150 rocznicy ogłoszenia dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Najświętszej Maryi Panny, red. W. Wołyniec, Wrocław 2004, s.  115-130.
 6. Teologiczne implikacje Wspólnej deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w katolickiej charytologii, Świdnickie Studia Teologiczne 1(2004) nr 1, s. 379-396.
 7. Przewodnie idee dokumentu Międzynarodowej Komisji Teologicznej:
  Communion and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God, Przegląd Powszechny 12/2004, s. 627-634.
 8. Trynitarny wymiar usprawiedliwienia grzesznika, Studia Paradyskie 14, s. 91-104.
 9. Justification of Mary in the light of Joint Declaration on Justification, Perspectiva 3(2004) nr 2, s. 79-95.
 10. Kościół w świetle nauki o usprawiedliwieniu, Ełckie Studia Teologiczne, t. V, Ełk 2004, s. 223-241.
 11. Nauka o paschalnym wymiarze Eucharystii w świetle dokumentów 46. Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu, Świdnickie Wiadomości Kościelne 2-3/2004, s. 185-198.
 12. Teocentryczny wymiar łaski usprawiedliwienia w teologii  Karla Rahnera, Wrocławski Przegląd Teologiczny 12(2004) nr 2 s. 127-138.
 13. Teologiczno – dogmatyczne implikacje Wspólnej Deklaracji w sprawie nauki o usprawiedliwieniu w katolickiej sakramentologii, Studia Oecumenica 4, Opole 2004, s. 105-120.
 14. Światło Obecności. Obecność Chrystusa w Eucharystii, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 17-30.
 15. Światło sakramentalnej uczty. Eucharystia jako sakrament, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 31-55.
 16. Światło dialogu. Eucharystyczna obecność Chrystusa w teologii prawosławnej i protestanckiej, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 101-113.
 17. Światło uzgodnień. Eucharystyczna obecność Chrystusa w świetle współczesnych dialogów ekumenicznych, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 131-152.
 18. Światło nadziei. Kościół eucharystycznie pojednany sakramentem jedności w świecie, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 171-180.
 19. Światło Pięćdziesiątnicy. Eucharystia – Duch Święty – Maryja, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 195-203.
 20. Światło kapłaństwa. Eucharystia – kapłaństwo – Maryja, w: Światło Słońca, które nie zna zachodu. Eucharystia jako tajemnica światła, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2005, s. 243-253.
 21. Urząd biskupa w świetle ekumenicznej nauki o usprawiedliwieniu, Przegląd Powszechny 1(2005), s. 16-28.
 22. Eucharystia i Maryja. Aspekt ekumeniczny, Salvatoris Mater 7(2005) nr 1, s. 155-168.
 23. Celibat kapłański a wychowanie do miłości. Studium myśli Jana Pawła II, Świdnickie Wiadomości Kościelne 1/2005, s. 123-142.
 24.  Obecność Chrystusa w Eucharystii w aspekcie ekumenicznym, Świdnickie Wiadomości Kościelne 1/2005, s. 143-151.
 25. Godność kobiety w Islamie. Troska czy zniewolenie?, Ełckie Studia Teologiczne, t. VI, Ełk 2005, s. 241-241251.
 26.  Więź między katechezą w szkole a życiem parafialnym, Świdnickie Wiadomości Kościelne 2/2005, s. 197-208.
 27.  Katolickie zasady ekumeniczne w świetle encykliki Jana Pawła II „Ut unum sint”, Świdnickie Studia Teologiczne, 2(2005) nr 2, s. 185-202.
 28.  Charytologia Dietricha Bonhoeffera – czyli łaska droga dla bezreligijnego świata, w: Wierzyć w Tego samego i tak samo. Ekumeniczna dogmatyka Dietricha Bonhoeffera, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2006, s. 91-110.
 29.  Niepokalana Matka Pana w tajemnicy Bożego Miłosierdzia, w: Jan Paweł II – Sługa Miłosierdzia. Materiały z II Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2006, s. 127-134.
 30.  Chrystianofobia, czyli owoce tzw. wielokulturowości, w: Ku cywilizacji miłości. Pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 14-21 września 2006 roku, red. W. Wenz, Wrocław 2006, s. 72-80.
 31.  Faith In Jesus as the basis of healing miracles, Perspectiva 5(2006) nr 1, s. 102-117.
 32.  Przeistoczenie – przebóstwiające zstępowanie Boga ku człowiekowi, Świdnickie Wiadomości Kościelne 3/2006, s. 180-198.
 33. Miłosierdzie jako przymiot Boga, Świdnickie Studia Teologiczne 3(2006) nr 3, s. 211-229.
 34. Obecność Chrystusa w Eucharystii, w: Eucharystia życiem Kościoła i świata. Refleksja teologiczna w środowisku legnickim, red. B. Drożdż, Legnica 2007, s. 83-99.
 35.  Eucharystia a usprawiedliwienie grzesznika, w: Wrocławskie święto Eucharystii. Pamięć Kongresu w refleksji teologów, red. J. Pater, Wrocław 2007, s. 89-108.
 36.  Duszpasterstwo ekumeniczne w Diecezji Świdnickiej, w: Ekumenizm w duszpasterstwie parafialnym, red. J. Budniak, Katowice 2007, s. 156-163.
 37.  Potępienie kradzieży a miłość do złodzieja, w: Duszpasterstwo więzienne w terenie, Warszawa 2007, s. 17-27.
 38. Powołanie do świętości w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2008, s. 61-72.
 39. Godność pracy ludzkiej w nauczaniu Jana Pawła II, w: Jan Paweł II – obrońca godności człowieka. Materiały z III Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej w diecezji świdnickiej, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2008, s. 181-200.
 40.  Sakramenty sztuką życia, w: Teologia jako sztuka życia, red. R. Rogowski, A. Małachowski, Wrocław 2008, s. 145-198.
 41. Ekoteologia w dokumencie Międzynarodowej Komisji Teologicznej:
  Communion and Stewardship: Human Persons Created in the Image of God, w: Ekoteologia w Kościołach chrześcijańskich, red. J. M. Lipniak, Świdnica 2008, s. 93-103.
 42.  Żydzi na terenie obecnej diecezji świdnickiej wczoraj i dziś. Panorama zagadnienia, w: Dialog chrześcijańsko-żydowski w Polsce, Katowice 2008, s. 130-146.
 43.  Edukacja we współczesnym Izraelu, w: Naród żyje działami swojej kultury, red. J.M. Lipniak, Świdnica 2010, s. 126-130.
 44.  Maryja jako ideał dla współczesnej kobiety, w: Naród żyje działami swojej kultury, red. J.M. Lipniak, Świdnica 2010, s. 224-242.
 45.  Obecność Chrystusa w Eucharystii w aspekcie ekumenicznym, w: Pierwszy Kongres Eucharystyczny Diecezji Świdnickiej, Świdnica 2011, s. 33-40.
 46. Dialog ekumeniczny po adhortacji apostolskiej „Verbum Domini”, w: Słowo Boże w życiu i misji Kościoła. Wokół adhortacji apostolskiej Benedykta XVI „Verbum Domini”, red. D. Ostrowski, Świdnica 2012, ss. 73-83.
 47. Objawienie Boże a objawienia prywatne, Świdnickie Wiadomości Kościelne, Rok X(2013), nr 4(40), s. 118-128.
 48. Rola apokryfów w kształtowaniu się nauki o zaśnięciu NMP, Świdnickie Wiadomości Kościelne, Rok X(2013), nr 4(40), s. 129-137.
 49. Objawienia Maryi w Zaitoun, Świdnickie Wiadomości Kościelne, Rok X(2013), nr 4(40), s. 138-143.